Tłumacz przysięgły

Tłumacze przysięgli języka włoskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie swoich obowiązków i zadań, które przewidziano w ustawie dotyczącej tłumaczy przysięgłych.

Tłumacz przysięgły to ciężki zawód.

tłumaczW przypadku takich uchybień postępowanie toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości. Postępowanie wszczynane jest na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody. Podmiot zlecający tłumaczenie może się zwrócić do tych organów o skierowanie takiego wniosku. W zależności od tego jak duże jest to przewinienie bądź uchybienie komisja może orzec wobec tłumacza karę upomnienia, nagany, w przypadku poważniejszych przewinień zawieszenie prawa wykonywania zawodu a w skrajnych przypadkach nawet pozbawić tłumacza prawa wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 lat oraz po ponownym zdaniu egzaminu. Od orzeczenia Komisji tłumacz przysięgłyniemieckiego może się odwołać do sądu apelacyjnego, który będzie właściwy dla siedziby tłumacza, jednakże nie zawsze wyrok sądu apelacyjnego jest dla takiego tłumacza korzystny, czasem może się okazać, że wyrok zostanie podtrzymany. W przypadku osoby zajmującej się tłumaczeniami medycznymi kary za uchybienia nie są aż tak surowe, jednakże też nie jest traktowana pobłażliwie.

W przypadku każdego zawodu istnieje prawdopodobieństwo popełnienia błędu, w przypadku tłumacza przysięgłego zawodu taki błąd poniesie za sobą mniejsze konsekwencje, w przypadku innego natomiast większe.